E-learning

E-learning to forma kształcenie na odległość, w której rozwój umiejętności i wiedzy jest realizowany poprzez użycie nowoczesnych technologii cyfrowych. E-learning jest pojęciem szerokim i jest definiowany na wiele różnych sposobów w zależności od użytych technologii i roli jaką mają one pełnić w procesie dydaktycznym.

Jednym z typów e-learningu jest kształcenie przez internet (ang. Web Based Training, WBT), w którym kształcenie jest realizowane przy pomocy sieci internet, bądź intranet. Model ten jest współcześnie najbardziej rozpowszechniony ze względu na dostępność medium teleinformatycznego (tzn. internetu), elastyczność podczas organizowania i prowadzenia procesu dydaktycznego oraz efektywność.

W modelu WBT kształcenie jest realizowane z wykorzystaniem materiału dydaktycznego zlokalizowanego na serwerze zdalnym i udostępnianego na komputerze uczącego się poprzez sieć internet. Szkolenie może być uzupełnione pracą grupową uczących się poprzez wykorzystanie forum, wiki, blogów, itp. W proces dydaktyczny może zostać włączony nauczyciel (trener / tutor), który nadzoruje przebieg szkolenia, wspiera i kontroluje uczącego się, organizuje i moderuje pracę grupową (szkolenie wspierane przez nauczyciela). Szkolenie może być również realizowane bez udziału nauczyciela (samokształcenie).

Składowymi szkolenia w modelu WBT są:

  • Materiały dydaktyczne w postaci elektronicznej udostępniane uczącemu się - mogą to być niepowiązane (technicznie) dokumenty w postaci elektronicznej (pliki word, pdf, prezentacje power point, filmy, multimedia) udostępnione uczącemu się do pobrania, bądź materiały dydaktyczne mogą być dostarczane jako tzw. kurs e-learning, czyli hierarchicznie uporządkowane treści w postaci multimedialnej i interaktywnej, powiązane (technicznie) przy pomocy rozwiązań oferowanych przez jeden z dostępnych standarów reprezentacji zawartości dydaktycznej (np. standardu SCORM),
  • System informatyczny wspierający proces kształcenia na odległość (platforma e-learning), np. system klasy LMS/LCMS - system informatyczny przeznaczony do organizacji i prowadzenia procesu dydaktycznego w internecie.

Wśród innych podejść dotyczących kształcenia na odległość wyróżnić można CBT (ang. Computer-based training) w którym kształcenie jest realizowane przy pomocy komputera w trybie off-line z wykorzystaniem aplikacji edukacyjnej dostarczonej np. na CD-ROM, wideokonferencje, czyli model w którym kształcenie jest realizowane w czasie rzeczywistym (online) dla rozproszonej przestrzennie grupy uczących się przy wykorzystaniu rozwiązań wideokonferencyjnych, M-learning, czyli kształcenie z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych zgromadzonych na urządzeniu przenośnym (PDA, telefon komórkowy).